مركز فلسفه و كودك

نظر به اهميت امر آموزش و پرورش در كشور و نقايص موجود در اين زمينه و لزوم كاربردي شدن تفكر فلسفي در جامعه، بخش ويژه‌اي تحت عنوان گروه فلسفه و كودك از سال 1373 در بنياد حكمت اسلامي صدرا پايه‌گذاري شده است كه دو دهه از فعاليت آن مي‌گذرد.

در اين راستا طرح جامع فلسفه و كودك تدوين شده و به صورت برنامه در مدارس داوطلب نيز به اجرا در آمده است.

اصولاً فلسفه و كودك برنامه‌اي است با هدف پرورش و ارتقاي سطوح تفكر نقاد و خلاق در كودك.

كودك در طي فرايند كاوش جمعي در كلاس، ژرف انديشي، استدلال، قضاوت، تعامل و احترام به عقايد ديگران را مي‌آموزد و تمرين مي‌كند. اگر فلسفه را انديشيدن و كودك را انساني كاوشگر بدانيم به معناي صحيح فلسفه و كودك دست يافته‌ايم.

فعاليتهاي اين مركز عبارتند از:

1ـ تدوين طرح فلسفه و كودك و اجراي برنامه مدّون اين طرح در مدارس.

2ـ تأسيس و به روزرساني پايگاه اينترنتي فلسفه و كودك با آدرس www.PAC.org.ir

3ـ نقد و بررسي مقالات و كتب خارجي و داخلي منتشره در اين موضوع

4ـ تهيه و تدوين بسته آموزشي مربي فلسفه و كودك

5ـ انتشار نشريه و كتب در اين زمينه

6ـ تأسيس كتابخانه تخصصي كودك

7ـ‌ برپايي همايش و نشست‌هاي تخصصي با حضور انديشمندان تعليم و تربيت كودك

8ـ آسيب‌شناسي آموزش فلسفه به كودك در جهان و ايران

9ـ امضاي تفاهم‌نامه با مؤسسات علمي مربوط به فلسفه و تعليم و تربيت و همكاري با آنها