_

 

به منظور بررسي طرح جامع فلسفه و کودک شوراي علمي راهبردي «فلسفه و كودك» برگزار شد