_

  تاريخ:24/12/1389

چاپ صفحه        ذخيره صفحه

انتشار سومين شماره فصلنامه «تاريخ فلسفه»

بررسي تأثير انديشه سهروردي بر آراء فلاسفه مسلمان

فصلنامه «تاريخ فلسفه» بعنوان نخستين نشريه در حوزه تاريخ فلسفه ايران، سومين شماره خود را كه مشتمل بر مقالات پژوهشي اصيل و بنيادين است، به صاحب امتيازي انجمن علمي تاريخ فلسفه و مدير مسئولي آيت الله سيد محمد خامنه اي بهمت انتشارات بنياد حكمت اسلامي صدرا به چاپ رساند.

___________________________________________________________________

 

 

 

  

 دكتر حسين كلباسي، سردبير فلصلنامه در سر مقاله اين شماره از نشريه «تاريخ فلسفه»، به ادامه بحث خود در شماره هاي پيشين پرداخت كه از لزوم توجه به رهيافت تاريخي و بسط و گسترش آن سخن گفته بود و در ادامه به بررسي جايگاه واژه «فلسفه تاريخ» نزد اهل فلسفه پرداخت و ملاحظاتي را در اين باب عنوان كرد.

 به اعتقاد وي «فلسفه تاريخ» از جمله واژگاني است كه با تحليل به اجزاي خود، مفيد معناي اصليش واقع نمي شود و تنها با نظر به خاستگاههاي اصليش است كه مي تواند به فهم درآيد؛ و پيشينه لفظ «فلسفه» بسيار دور و ريشه دار است و واژه «تاريخ» نيز ريشه يوناني دارد، ولي واژه «تاريخ فلسفه» متعلق به دوره جديد است و بر حسب مدارك موجود، از مصطلحات قرن هجدهم ميلادي است.

 اين استاد دانشگاه علامه طباطبائي در ادامه به تبيين فهم بشر از تاريخ و حوادث و رويدادهاي آن در قرن هجدهم كه مربوط به قبل از دوره جديد است پرداخته و مي گويد: در نگاه قدما، تاريخ اصالتاً نوعي تذكر و التفات است؛ تذكر به قانون و سنت ازلي و از اينرو كتابها و نوشته هاي تاريخي آنان نوعي تذكره است كه عموماً از حكايت حضرت آدم «ع» آغاز مي شود و در جريان رسالت و طريق نبوي استمرار مي يابد.

 وي در پايان سرمقاله خود اينگونه نتيجه گيري مي كند به زعم عالمان دوره منور الفكري، تاريخ نويسي به دو دورة كلّي قديم و جديد قابل تقسيم است.

 سومين شماره فصلنامه «تاريخ فلسفه» شامل مقالات پژوهشي تحت عنوان «تأثير انديشه سهروردي بر آراء فيلسوفان مسلمان»، «لزوم بازنگري در تاريخ تصوف و عرفان اسلامي قرن اول هجري»، «حقيقت دوگانه يا دوگونه برداشت از حقيقت يگانه»، «پويايي در فلسفه اسلامي بر اساس تصحيح و تكميل نگرشها و رويكردها به تاريخ فلسفه اسلامي»، «روش شناسي فلسفي امام خميني (ره)»، «سهم ايرانيان در پيدايش فلسفه و كلام معتزلي» و «مفهوم نظام كامل فلسفي در انديشه كانت» مي باشد كه به ترتيب توسط اساتيد و پژوهشگران حوزه تاريخ فلسفه، محمد بهشتي، قدرت الله خياطيان، اسد الله حيدرپور، مسعود اميد، رضا لك زايي، عزيز جوانپور هروي و حسن اكبري بيرق و رضا ماحوزي ارائه شده است.

 شماره زمستان فصلنامه پژوهشي تخصصي «تاريخ فلسفه» به انضمام چكيده اي از مقالات مطرح شده در آن با ترجمه انگليسي در 168 صفحه، بتازگي منتشر و به دوستداران تاريخ فلسفه ايران ارائه شده است.

  

   انتهاي پيام

 

 

 

     صفحه بعدي            بازگشت به صفحه اصلي             صفحه قبلي