_

 

چهارمين جلسه شوراي علمي _راهبردي "فلسفه و کودک "برگزار شد

 چهار مين جلسه مشترک شوراي علمي راهبردي فلسفه و کودک با همکاري بنياد حکمت اسلامي صدرا و وزارت آموزش و پرورش برگزار شد به گزارش روابط عمومي بنياد حکمت اسلامي صدرا ،اين جلسه در ادامه بررسي طرح جامع پيشنهادي بنياد حکمت اسلامي صدرا در خصوص برنامه "فلسفه و کودک " با حضور اعضاي شورا برگزار شد ادامه کار بررسي طرح جامع فلسفه و کودک به جلسه بعد موکول شد.