زخمه ها و نغمه ها: مجموعه مصاحبه های آیت الله سید محمد خامنه ای

 بيان انديشه و از جمله انديشه هاي فلسفي در طول تاريخ در قالبهاي متفاوتي صورت گرفته است که قالب گفتگو یکی از آنهاست. استفاده از این قالب، نه تنها نويسنده را خسته و ملول نميکند، بلکه تضارب آرا و برخورد انديشه ها را بهتر از هر قالب ديگري به تصوير ميکشد. در اين راستا بنياد حکمت اسلامي صدرا اقدام به گرد آوري و انتشار مجموعه مصاحبه هاي حضرت آيت الله سيد محمد خامنه اي با عنوان "زخمه ها و نغمه ها" کرده که جلد اول آن توسط انتشارات بنياد حکمت اسلامي صدرا به زيور طبع آراسته شد.

شایان ذکر است این مصاحبه ها در شش مقوله زیر دسته بندی گردیده است: