فلسفه زن بودن

  بحث درباره زن، موقعيت، هويت و ارزش و كاركرد او، كاري شايع در روزگار كنوني و حتي گاهي وسيله كسب شهرت و اعتبار شده است برخي از زنان، با تعصب زنانه و برخي از مردان بسا براي جلب رضايت و نظر اين قشر وسيع حتي راه گزافه‌گويي را در پيش گرفته و سخناني را بر زبان و قلم مي‌آورند كه گاهي دور از حقيقت است؛ و برخي ديگر نيز، بخطا، و غير منصفانه در اين باره قضاوت مي‌كنند و چشم بربرخي واقعيات مي‌بندند.

 اما حل علمي مسئله زن بستگي به شناخت درست و نزديك به واقع زن دارد و تا اين شناخت، محور مباحثات نباشد اين كاروان راه به جايي نخواهد برد. و براي حل علمي مسئله زن فقط يك راه وجود دارد و آن مطالعه قوانين و خواسته‌هاي طبيعت از انسان است زيرا هماهنگي و پيروي از قانون طبيعت ـ كه اسلام آنرا توصيه مي‌‌كند‌ـ سبب راحت و آرامش انسان و حركت بر خلاف جريان طبيعت موجب ناكامي و شكست است.

 سطور فوق، بخشي از مقدمه كتاب فلسفة زن بودن به انضمام مقدمه‌اي برحقوق زن، تأليف آيت‌الله سيد محمدخامنه‌اي است.

 بخش اول اين كتاب (فصل زن بودن) شامل مباحث زير است:

  پيشگفتار

 فصل اول: زن در نظر يهوديان و مسيحيان

 فصل دوم: زن در طبيعت

 فصل سوم: زن در جامعه

 فصل چهارم: اسلام و زن

 بخش دوم كتاب (حقوق زن) شامل فصول زير است:

 پيشگفتار

 ـ زن در جهان‌بيني غرب

 ـ زن در جهان‌بيني اسلام

 ـ‌ نگاهي ديگر به جهان‌بيني اسلام

 ـ تفاوتهاي طبيعي زن و مرد

 ـ تفاوتهاي زن و مرد از لحاظ جامعه‌شناسي

 ـ نقش اجتماعي زن

 ـ رابطة حقوق و قانون با جهان‌بيني

 ـ حقوق زن در اسلام

 ـ‌ تفاوت حقوق زن و مرد

ـ‌  خاتمه

 اين كتاب در 192 صفحه و در قطع رقعي از سوي بنياد حكمت اسلامي صدرا به چاپ رسيده است.